• Sociálny pedagóg :

          Mgr. Peter Demák

     

    Kde ma môžete nájsť?

    1. poschodie – úsek odborných zamestnancov

     

    ČÍSLO DVERÍ : 2.25 a

     

    Ako ma môžete kontaktovať:  

     -   cez telefón školy:  052/4391424

    -   cez e – mail: pdemak@gmail.com

    -   počas pracovných dní

     

        od 07:00 do 15:00

     

    KEDY MA VYHĽADAŤ ?

               -   ak máte problém, s ktorým si neviete sami poradiť,   

      ak máte problémy so spolužiakmi, učiteľmi,

    -  ak máte problémy doma, mimo školy,

    -  ak máte pocit, že Vás niekto šikanuje,

    -  ak ste v triede neobľúbení,

     ak sa chcete len tak porozprávať.

                                                                                         

     

     

     

     

     

    Činnosti sociálneho pedagóga :

    • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovanie poradenstva pre deti a žiakov ohrozených sociálno– patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, ich zákonným zástupcom, ale aj pedagogickým zamestnancom školy,
    • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
    • vykonáva osvetovú činnosť,
    • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov,
    • rieši problematické správanie žiakov (záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita),
    • spolupracuje s inými inštitúciami (ÚPSVaR, PZ SR, CPPPaP),
    • spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi,
    • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami,
    • vedie presnú evidenciu riešených prípadov,
    • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní svojej činnosti.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov