• Neformálne vzdelávanie je zamerané na výchovu a vzdelávanie detí z MRK, ktoré nemôžu navštevovať alebo nenavštevujú materskú školu z rôznych dôvodov (napr. nepostačujúce kapacity MŠ, pretrvávajúca nedôvera rodičov voči školskej inštitúcii, nezáujem rodičov o predprimárne vzdelávanie, finančné dôvody a iné). Zúčastňujú sa ho deti z MRK s cieľom nadobudnúť kompetencie potrebné pre úspešný vstup na primárne resp. predprimárne vzdelávanie (hygienické návyky, komunikačné zručnosti, sociálne správanie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky a pod.). 

    Neformálne vzdelávanie nenahrádza inštitucionálne predprimárne vzdelávanie, ale reaguje na nedostatočnú až žiadnu pripravenosť detí mimo vzdelávacieho prúdu na školské prostredie pri realizovaní činností rozvíjajúce osobnosť detí, vhodný výchovný prístup rodičov, motivuje komunitu k adekvátnej výchove a vzdelávaniu od útleho veku. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov