• V  rozhodnutí o prijatí stredná škola oznámi prijatému žiakovi termínmiesto a spôsob zápisu.  Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístkaZákladná škola vydá žiakovi 1 zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.


    Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na nej, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho ďalšej strednej škole, na ktorú sa tým zapíše.

    NEÚČASŤ NA ZÁPISE

    Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu (zákon o správnom konaní) .

    Uchádzač, ktorý sa nezapíše na štúdium na SŠ, stráca možnosť študovať na danej strednej škole. Tá ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi.

     

    Ak sa na strednej škole stane, že sa nenaplnia všetky miesta žiakov do tried prvého ročníka, jej riaditeľ rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 31. mája. Prijímacia skúška sa koná v druhom úplnom júnovom týždni.

    Odkaz na zápisný lístok:  zápisný lístok

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov