Novinky

     • ,,Čitateľský maratón“ – druhé ročníky ZŠ

     • Do galérie ,,Čitateľský maratón“ – druhé ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

      V dňoch 21.5 – 25.5. 2018 sa žiaci II. A, II. B a II. C zapojili do čitateľského maratónu. Celý týždeň čítali knihu od Márie Ďuríčkovej: Danka a Janka. Maratón vyvrcholil kvízom, kde si žiaci overili porozumenie čítaného textu. Na prvom mieste sa umiestnili II.A trieda, na druhom II.B trieda a ako tretia skončila II. C trieda. Žiaci boli odmenení peknými  cenami.

                                                                                                Mgr. Božena Bobulská

       

     • Čitateľský maratón vo IV. A

     • Do galérie Čitateľský maratón vo IV. A boli pridané fotografie.

           Dňa 25.5.2018 sa v našej triede čítalo takmer celé popoludnie. Podmienkou bolo, prečítať si jednu stranu z knihy a odovzdať štafetu svojmu spolužiakovi. Žiaci nielen súperili kto číta lepšie, ale mali sa zamerať aj na obsahovú časť textu, pretože v závere riešili rôzne úlohy, súvisiace s prečítaným textom a taktiež mali vymyslieť vlastnú ilustráciu k obsahu. Aj to je spôsob ako našim žiakom priblížiť knihu a tak prispieť k rozvoju čitateľskej gramotnosti.

      Mgr. Judita Romanová

     • ,,Čitateľský maratón“ – prvé ročníky ZŠ

     • Do galérie ,,Čitateľský maratón“ – prvácke ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

           V dňoch 21. 5 – 25. 5 2018 sa do čitateľského maratónu zapojili aj prvácke triedy. Počas celého týždňa sa prváci aktívne zapájali do čítania zábavných textov, ktoré boli zamerané na čítanie s porozumením. Maratón sme zavŕšili spoločným čítaním a súťažou. Najšikovnejší žiaci dostali odmenu v podobe medaile. Žiakov čítanie v takejto podobe bavilo a verím, že táto akcia dovedie žiakov viac k čítaniu.

      Mgr. Katarína Gahurová

     • ,,Čitateľský maratón“ – tretie ročníky ZŠ

     • Do galérie ,, Čitateľský maratón “ – tretie ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

           Žiaci III. A, III. B a III. C triedy sa zapojili do čitateľského maratónu. Po druhom kole sme víťazov odmenili zaslúženou trofejou. No nezabudli sme ani na posledný tím... ktorých sme odmenili v znení hesla: ,, Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. “

      Mgr. Miriama Imrichová

     • ,,Čitateľský maratón“

     • Do galérie ,,Čitateľský maratón“ boli pridané fotografie.

      Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu sme 22. 5. 2018 na našej škole zorganizovali ,,Čitateľský maratón“. Žiaci III. B ŠT, IV. B ŠT a V. A ŠT  sa stretli pri čítaní knižky Maťko a Kubko. Všetci zúčastnení prečítali jednu stranu knihy pod vedením p. uč. Mgr. Točekovej.

      Mgr. Ivana Točeková

     • Rozprávkový kvíz

     • Do galérie Rozprávkový kvíz boli pridané fotografie.

      V dňoch 15. a 16. 5. 2018 pod vedením p. uč. Točekovej si žiaci III. B ŠT a V. A ŠT zmerali sily v rozprávkovom kvíze. Žiaci hádali hlavné postavy známych a obľúbených rozprávok. Zabavili sme sa a odmenou nám bola dobrá nálada.

      Mgr. Ivana Točeková

     • Exkurzia na farme

     • Do galérie Exkurzia na farme boli pridané fotografie.

        16. máj je Medzinárodným dňom mlieka. Pri tejto príležitosti navštívili žiaci IV.A ŠT, IV. B ŠT a VI.A ŠT farmu p. Michala Dziaka v Lomničke.

       Pracovník z farmy veľmi ochotne vysvetlil žiakom postup spracovania mlieka počnúc moderným mechanickým dojením a končiac výrobou ovčieho syra, ktorý sa na farme predáva.

        Bola to pre žiakov najlepšia príležitosť vidieť hospodárske zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Žiaci majú zvieratá radi, a preto bola táto malá exkurzia pre nich pekným a poučným zážitkom.

                                                                                                               Mgr. Anna Zavadská

     • DEŇ MATIEK

     • Do galérie DEŇ MATIEK  boli pridané fotografie.

          Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Dňa 11. mája 2018 dýchala atmosféra aj v ZŠ s MŠ Lomnička slávnosťou a nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok.

         Žiaci sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s ich učiteľkami dlhšie pripravovali. Každý žiak chcel piesňou, tancom, básňou alebo dramatizáciou vyjadriť, že mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičom sa postupne predstavili žiaci z tried 0.C, I.B, II.C, III.A, III.B, III.D ŠT, IV.A ŠT, IV.B ŠT, VI.A ŠT, IX. A a IX.B. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa žiaci na tento deň pripravili. Na  záver venovali deti mamám vlastnoručne vyrobené darčeky.

         Pochvala a poďakovanie patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré deti na tento deň pripravili tak, aby bol program pre mamičky čo najkrajší.                        

                                                                                                                               Mgr. A. Zavadská

     • DEŇ MATIEK V MŠ

     • Do galérie DEŇ MATIEK V MŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 10. mája 2018 sa v materskej škole konala malá slávnosť pri príležitosti osláv „Dňa matiek“. Je máj - lásky čas a s týmto mesiacom sa spája aj „Deň matiek“. Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku. Milú, starostlivú, plnú lásky a nehy. Mamy sú pre nás tým najvzácnejším darom. Aj deti z MŠ chceli vyjadriť svojim mamičkám vďaku a lásku malým kultúrnym programom. Čím sa predstavili? Spevom, recitáciou, divadielkom a tancom. Prežili sme spoločne pekné chvíle a mali z toho zážitok nielen oči a uši, ale hlavne srdcia. V závere programu venovali deti mamám vyrobené darčeky s milým prekvapením – ich fotkou.

                                                                                                                   Mgr. M. Gužiaková

     • Deň Zeme v MŠ

     • Do galérie Deň Zeme v MŠ boli pridané fotografie.

      Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločnými silami vytvorili plagát našej Zeme. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

      Bc. Daniela Pisarčíková

     • Apríl - mesiac lesov I.A ŠT

     • Do galérie Apríl - mesiac lesov boli pridané fotografie.

      V lese žiaci 1.A ŠT sa v krátkej prezentácií ocitli v lese. Oboznámili sa so všetkým čo tvorí les, jeho významom pre náš život . Tieto svoje zážitky preniesli do vlastnej kresby lesa.

                                                                                                                   Mgr. Ľubomíra Borovská

     • PISA 2018

     • Múdre slovo je to, ktoré učí ľudí vypočuť si aj reč druhej strany.“ (Euripidés)

      PISA - program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. ZŠ s MŠ Lomnička 29 bola vybraná do medzinárodného testovania PISA 2018. Testovanie sa na škole uskutočnilo 17. – 18. 4. 2018 v dopoludňajších  hodinách.

      Prvoradou úlohou štúdie PISA je :

      • získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine,
      • poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách,
      • porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami,
      • podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania,
      • inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín.

      Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky. Školy a žiaci vybraní do testovania PISA majú príležitosť spolupodieľať sa na skvalitňovaní systému vzdelávania na Slovensku.

      ​​​​​​​Viac informácií na stránke: nucem.sk

     • Návšteva predškolákov v ZŠ

     • Do galérie NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

             Dňa 5. apríla 2018 zavítali deti z materskej školy do základnej školy. Plní odhodlania, ale poniektorí aj s trochou obáv, vstúpili spolu so svojimi pani učiteľkami do tried prvých ročníkov. Privítali ich milé pani učiteľky a malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. Predškoláci si tak mohli vyskúšať, aký je to pocit byť vo „veľkej“ škole. Prváci im ukázali, čo všetko sa stihli naučiť v základnej škole a veru nie je toho málo. No ani škôlkari sa nedali zahanbiť. Dúfame, že si odniesli zo školy nielen malý darček, ale aj dobrý pocit. Po tomto milom stretnutí bude pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší. Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne prežité chvíle.

     • Svetový deň vody - MŠ

     • Do galérie Svetový deň vody - MŠ boli pridané fotografie.

                Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, smev našej materskej škole realizovali edukačnú aktivitu pod názvom “Putovanie kvapky”. Začali sme krátkou prezentáciou o dôležitosti vody pre náš život a o význame jej šetrenia. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi. O tom, kde všade v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom. Deti vytvárali plagát, ako z oblakov padá dážď na kvety, hrali sa na malých rybárov, ktorí chytajú rybky s geometrickými tvarmi na bruškách a taktiež vypracovali pracovné listy k danej téme. Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že “voda je život” a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.

     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      13. apríla 2018 sa uskutočnil už 22. ročník  jedinečnej verejnoprospešnej zbierky ligy proti rakovine – DEŇ NARCISOV. Žltý narcis je kvet, ktorý symbolizuje jar a nádej. Naša škola sa tradične zapája do tejto zbierky. Pripnutím kvietku  v tento deň sme vyjadrili onkologickým pacientom a ich rodinám podporu, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých. Cieľom je nielen vyzbierať finančné prostriedky, ale aj vychovávať našich žiakov k spolupatričnosti a ochote pomáhať.

      Ďakujeme všetkým darcom!

     • Medzinárodný deň Rómov

     • Do galérie Deň Rómov boli pridané fotografie.

      Celý svet si pripomína 8. apríla - MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV. Tento deň je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvu na hudbu, divadlo, literatúru a tanec. Aj naša škola si pripomenula so žiakmi túto udalosť a v duchu dobrej nálady to spoločne oslávili v sále Kultúrneho domu v Obci Lomnička.Históriu Rómov nám priblížili prezentáciou a sprievodným slovom pedagógovia našej školyBc. Magdaléna Pompová  a Mgr. Róbert Pompa. Po nej zaznela rómska hymna „Gelem, gelem( Išli sme, išli...) v podaní žiačok školy Michaely a Veroniky.

      Program pokračoval tradičným rómskym tancom, ktorý si nacvičili žiačky pod vedením Mgr. Anny Zavadskej a Mgr. Zuzany Jozefíkovej. Zmes rómskych moderných piesní zaspievali žiaci z hudobného krúžku Mgr. Róberta Pompu. A že máme medzi žiakmi aj skvelých spevákov nám predviedlo duo Anička a Peter. Potešiť naše oči prišli s tancom aj členovia súboru KEREKICA pod vedenímBc. Magdalény Pompovej.

      Zlatým klincom programu a bodkou na záver bola Cimbálová hudba Liptákovci pod vedenímMgr. Róberta Pompu, ktorá zmesou temperamentných rómskych piesní ukončila tento slávnostný deň.Organizátorom aj všetkým účinkujúcim patrí naše srdečné ĎAKUJEME !

     • REKONDIČNÝ POBYT

     • Do galérie REKONDIČNÝ POBYT boli pridané fotografie.

      V dňoch 06. – 07. 04. 2018 sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy rozhodli opustiť areál školy a spoznávať krásy Slovenska. Veď nič lepšie nestmeľuje pracovný kolektív ako spoločný výlet mimo pracoviska.

      Vyzbrojení dobrou náladou a hrejivými lúčmi slnka začali výlet na Štrbskom plese, odkiaľ pokračovali k vodopádu Skok. Popoludní sa prešli okolo Štrbského plesa a deň ukončili ubytovaním v Rekreačnom zariadení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku CROCUS v KEŽMARSKÝCH ŽĽABOCH.

      Počas pobytu v samotnom zariadení využili možnosti oddychu od každodenného stresu v útulnom wellness centre (bazén, sauny, jakuzzi, masáže), ktoré vrátilo sily ich unaveným nohám po náročnom dni.

      Druhý deň pokračovali túrou na Hrebienok, z ktorého obdivovali slnkom zaliate končiare Slavkovského štítu, Malého kostola, Prostredného hrota, či ďalších štítov Vysokých Tatier. Nezabudnuteľný zážitok si odniesli z Tatranského ľadového dómu, kde obdivovali ľadové sochy.
      Tí menej unavení sa ešte prešli na Bílikovu chatu alebo na najstaršiu chatu v Tatrách – Reinerovu chatu, no a najzdatnejší si vychutnali túru na Zamkovského chatu. 

      Veríme, že na príjemne strávené chvíle, množstvo zážitkov a dojmov, ktoré im určite dodalo
      energiu do nasledujúcich dní, budú ešte dlho spomínať.
       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov